Informácie

PREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

VICEPREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
MUDr. Soňa Dubecká, PhD.
MUDr. Henrieta Halmová
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH,FEFIM
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
MUDr. Ján Kľoc, PhD.
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
MUDr. Alexandra Letkovská, CSc.
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
MUDr. Beata Špániková, PhD.
Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.
MUDr. Danica Telepková
MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH.
Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
MUDr. Petr Kasalický, CSc.
MUDr. Vít Kuba
Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
MUDr. Jan Rosa
MUDr. František Šenk
doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
doc. MUDr Vít Zikán, Ph.D.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
MUDr. Soňa Dubecká, PhD.
MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH
Katarína Bagiová
Pavol Vician – SLS
Gabriela Šujanová – Progress CA s.r.o.

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

V. interná klinika LF UK a UNB
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: +421 2 48 234 108
Email: peter.jackuliak@fmed.uniba.sk 

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Progress CA, s.r.o.
Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Tel.: 0918 522 533
Email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk    

MIESTO KONANIA KONGRESU

Hotel Patria ****, Štrbské Pleso 33, 05 985 Vysoké Tatry, SK

SEKRETARIÁT KONGRESU 

Slovenská lekárska spoločnosť – kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava, SK
Pavol Vician, tel.: +421 915 777 151
Email: vician@sls.sk
Web: www.sls.sk  

TÉMY KONGRESU

  • Diagnostika úskalia a liečba osteoporózy -
  • Sekundárna osteoporóza
  • Metabolické ochorenia kostí v detskom veku
  • Ortopedický blok
  • Vitamín D – skeletálne a pleiotropné efekty
  • Sarkopénia, frailty 
  • Varia 

SEKCIA SESTIER, DXA OPERÁTOROV A LABORANTOV 

Úloha sestry, DXA operátora a laboranta pri diagnostike, prevencii a liečbe osteoporózy 

PREDBEŽNÝ PROGRAM 

ŠTVRTOK 22.9.2022

14:00-14:20  Otvorenie kongresu
14:20-14:40  Blahošova prednáška
14:40-18:30  Odborný program
18:30-19:00  Plenárna schôdza, SOMOK

PIATOK 23.9.2022

08:30-13:00  Odborný program
13:00-14:00  Obed
14:00-17:00  Odborný program
19:30-24:00  Diskusný večer

SOBOTA 24. 9. 2022

09:00-13:00  Odborný program
13:00  Ukončenie kongresu

REGISTRÁCIA (AKTÍVNA/PASÍVNA ÚČASŤ) 

22. 9. 2022 – štvrtok, 10:00 – 18:00
23. 9. 2022 – piatok, 08:00 – 18:00
24. 9. 2022 – sobota, 08:00 – 11:00

  • TERMÍN PRIHLÁSENIA K ÚČASTI: najneskôr 15. 5. 2022 (aktívna účasť) 
  • email: vician@sls.sk 
  • online na www.osteo2022.sk 

KONGRESOVÝ POPLATOK 


DO 30. 6. 2022
NA MIESTE
PRE ČLENOV SOMOK, SMOS100,- EUR
120,- EUR
PRE NEČLENOV
120,- EUR
140,- EUR
SZP, ŠTUDENT, NEPRACUJÚCI DÔCHODCA
10,- EUR
15,- EUR
Lekár do 35 rokov, aktívna účasť (prednášajúci)
0,- EUR
0,- EUR

SPÔSOB PLATBY:

Kongresový poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.: 

Číslo účtu: 4532012/0200
Variabilný symbol: 221081078
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012;
BIC: SUBASKBX 

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica), je potrebné uviesť meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení kongresového poplatku predložte pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný. Prosíme firmy, ktoré hradia kongresový poplatok pre účastníkov kongresu, aby zaslali menný zoznam, prípadne objednávku, na základe ktorej bude vystavená faktúra najneskôr do 1. 6. 2022. 

UBYTOVANIE

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o. 


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Patria****
od 96,- EUR
od 112,- EUR
Hotel Toliar****
od 98,- EUR
od 114,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. 

TERMÍN REZERVÁCIE UBYTOVANIA: najneskôr do 25. 8. 2022

ROKOVACIE JAZYKY

slovenský, český, anglický (bez tlmočenia) 

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Abstrakt posielajte výlučne elektronicky do 15. 5. 2022 na adresu: vician@sls.sk alebo je možné abstrakt zaslať online prostredníctvom registračného formulára pri nahlasovaní aktívnej účasti. 

Štruktúra abstraktu: NÁZOV PRÁCE, autor(i), pracovisko(á), úvod do problému, súbor a metodiky, výsledky, záver. Maximálny rozsah 250 slov. 

Definitívne zaradenie do programu prednášok/posterov si vyhradzuje programový výbor kongresu. Informácia o zaradení Vášho abstraktu do odborného programu Vám bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. 

PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Multimediálny projektor 

KREDITY ARS CME 

Kongres je zaradený do zoznamu kreditovaných podujatí ARS CME. Potvrdenie o účasti si bude možné vyzdvihnúť v posledný deň kongresu pri registrácii. 

STRAVOVANIE

Pri registrácii je možné si zakúpiť:

večeru na 22. 9. 2022 v cene 10,- EUR (najneskôr dňa 22. 9. 2022 do 14:00 hod.)

obed na 23. 9. 2022 v cene 10,- EUR (najneskôr dňa 23. 9. 2022 do 09:00 hod.)

DISKUSNÁ ČASŤ KONGRESU

23. 9. 2022 – vstupenka na diskusný večer v priestoroch hotela v cene 50,- EUR/osobu

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Priebežné informácie o kongrese nájdete na webovej stránke: 

www.osteo2022.sk 

www.somok.sk 

www.progress.eu.sk